Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom - autoopravár, automechanik

Školský rok 2019/2020

 

 Vážení rodičia !


    Aj v tomto školskom roku prevezmú žiaci základných a stredných škôl od riaditeľa školy vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na ich záujmové vzdelávanie na školský rok. Každý žiak môže vzdelávací poukaz do 22. septembra 2019 odovzdať niektorej škole, školskému klubu, centru voľného času alebo inému školskému zariadeniu, ktoré mu bude poskytovať v školskom roku 2019/2020 záujmové vzdelávanie. Vzdelávacím poukazom sú takto preferovaní poskytovatelia záujmového vzdelávania, ktorí získajú navyše finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít, ktoré žiakom poskytujú. Tento príspevok však nenahrádza poplatok, ktorý poskytovateľom záujmového vzdelávania uhrádza žiak (rodič alebo osoba, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť ) podľa platných predpisov. Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách tak, ako doteraz, poukaz však môže poskytnúť iba jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu podľa vlastného výberu.
    Veríme, že záujmové vzdelávanie poskytované formou krúžkov a rôznymi záujmovými aktivitami v našej škole, bude pre žiakov našej školy prípadne iných škôl aj v tomto školskom roku vítanou formou naplnenia ich voľného času.
    Bližšie informácie o vzdelávacích poukazoch a ich použití poskytne príslušná škola, prípadne vzdelávacia inštitúcia, ktoré záujmové vzdelávanie ponúka. Informácie môžete získať aj na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky
www.education.gov.sk
 

Organizácia školského roka 2019/2020

 

I. polrok:

- školský rok začína 1. 9. 2019

- školské vyučovanie začína 2. 9. 2019

- vyučovanie podľa rozvrhu hodín začína 3. 9. 2019

- školské vyučovanie v 1. polroku končí 31. 1. 2020

 

II. polrok:

- školské vyučovanie začína 4. 2. 2020 a končí 30. 6. 2020

Prázdniny v školskom roku 2019/2020:

jesenné od 30. 10. 2019 do 31.10.2019

- vyučovanie začína 4. 11. 2019

vianočné od 23. 12. 2019 do 7 1. 2020
- vyučovanie začína 8. 1. 2020

polročné 3.2.2020
- vyučovanie začína 4. 2. 2020

jarné od 24.2.2020 do 28.2. 2020
- vyučovanie začína 2. 3. 2020

veľkonočné od 9. 4. 2020 do 14. 4. 2020

- vyučovanie začína 15. 4. 2020

letné od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020

 

 

Maturita v šk. roku 2018/2019

 

Organizáciu MS upravuje zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z.z. o uskutočňovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Vyhláška č. 319/2008 Z.z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov bola od 1. marca 2014 zrušená.

 

1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2018/2019 v predmetoch:


a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 12. marca 2019 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk dňa 13. marca 2019(streda).

 

 

2. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2018/2019 v dňoch 9. - 12. 4. 2019. 

 

3. Termíny konania ústnej formy internej časti MS 2019 a praktickej časti odbornej zložky:

 

 

Predmet

Dátum konania

skúšky

Miesto konania

skúšky

slovenský jazyk a literatúra   SSOŠ Hliník nad Hronom
nemecký jazyk   SSOŠ Hliník nad Hronom
anglický jazyk   SSOŠ Hliník nad Hronom
teoretická časť odbornej zložky   SSOŠ Hliník nad Hronom
praktická časť odbornej zložky   SSOŠ Hliník nad Hronom

 

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
 Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.


Informácie o opravnej skúške externej časti, písomnej formy internej časti a ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
V prípade, že žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky v predmetoch, ktoré majú externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ), alebo len EČ maturitnej skúšky (MS), uvedené v odsekoch 7) a 8) § 15 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, platia nasledujúce informácie:
1. Ústnu formu internej časti (ÚFIČ) MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len EČ, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na jeho výsledky z EČ alebo PFIČ z týchto predmetov.
2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (podľa § 88, ods. 1 a 2 školského zákona).
3. Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť,resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať. Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti, alebo formy, v ktorej bol neúspešný.
4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (podľa § 77 ods. 5 a § 88 ods. 4 školského zákona), pričom pod nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal maturitnú skúšku v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2019, môže vykonať opravnú skúšku ÚFIČ v septembri 2019, z EČ a PFIČ môže vykonať opravnú skúšku v marci 2020).
5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30.septembra nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského zákona).Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
6. Riaditeľ školy je povinný tohto žiaka prihlásiť na EČ a PFIČ MS prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín maturitnej skúšky.

 

 

Zvonenie v školskom roku 2019/2020

 

1. vyučovacia hodina      7,40  -   8,25

2. vyučovacia hodina      8,30  -   9,15

3. vyučovacia hodina      9,30  -  10,15 

4. vyučovacia hodina      10,25 - 11,10

5. vyučovacia hodina      11,15 - 12,00

6. vyučovacia hodina      12,20 - 13,05

7. vyučovacia hodina      13,15 - 14,00

 

 

 


 

webygroup

upresniť

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár


266715

Úvodná stránka