Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom - autoopravár, automechanik

VO - plagáty

Dátum oznámenia:28.5.2018

 

 

Vec

Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky

 

VÝZVA

Zákazka s nízkou hodnotou

Modernizácia technického vybavenia na praktické vyučovanie – informovanosť a publicita

 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – postup v súlade s metodickým usmernením IROP pre zákazky do 1 000 €. na dodanie tovarov plagáty a brožúry k Projektu s názvom: Modernizácia technického vybavenia na praktické vyučovanie“.

 

  1. Identifikácia osoby podľa § 8, ods. 1  Zákona č. 343/2015 Z.z.: 

Názov:  Súkromná stredná odborná škola, Hliník nad Hronom

Sídlo:    Kopaničná 237/9, 96601 Hliník nad Hronom

IČO:      00891461

Telefón: 045/6761207

Kontaktná osoba: Mgr. Jozefína Malecová

e-mail: skola@ssoshlinik.sk

 

2. Typ zmluvy: Kúpna zmluva

Podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:

Kopaničná 237/9, 966 01 Hliník nad Hronom

 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom zadania zákazky je dodanie tovaru v nasledovnom obsahu a rozsahu:

Plagáty

Návrh, vytlačenie plagátov, označení, súvisiace s propagáciou  projektu.

Technická špecifikácia: veľkosť A2, plnofarebné, jednostranne lesklý, odolnosť voči vlhku a prachu – laminát alebo obdobný materiál. Celkový počet 5 ks.

 

 

5. Predkladanie ponúk:

Ponuku zaslať na mailovú adresu jozefina.malecova@gmail.com do 3.6.2018, 12,00 hod.

 

 

 

6.Jazyk ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

 

7. Obsah ponuky:

Uchádzač vyplní a zašle priložený formulár. Cenová  ponuka  bude  obsahovať  cenu  v EUR bez DPH a vrátane  DPH. Ak uchádzač nie je platca DPH uvedie iba celkovú cenu. Nakoľko sa jedná o zákazku do 1 000 €, tento prieskum trhu slúži na stanovenie PHZ aj zároveň aj na výber úspešného uchádzača. S úspešným uchádzačom bude podpísaná Kúpna zmluva.

                                                                 

8. Podmienky financovania:

Dodávateľovi   sa   neposkytne   preddavok. Predmet zákazky  sa  bude  financovať formou  bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr  30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

 

9. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia suma za celý predmet zákazky  v EUR s DPH.

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Berstling, v.r.

                                                                       riaditeľ SSOŠ, Hliník nad Hronom


 

 

webygroup

upresniť

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár


266714

Úvodná stránka